woensdag 30 september 2009

Kinderbruiden: ”Dien en gehoorzaam!”

Wereldwijd zijn er 51 miljoen minderjarige echtgenotes, van wie de kinderjaren in één klap zijn afgelopen. De ouders sturen zelfs 11-jarigen in de huishouding of het bed van een vreemde man. In de onderwerping. In gevaarlijke vroege zwangerschappen. Uit ”traditie”.
Archief Het Vrije Volk

In het kader van de cultuurverrijking is deze afschuwelijke traditie intussen ook in ons land binnengedrongen.

In Rotterdam zijn rond de zomervakantie mogelijk vijftien meisjes tegen hun zin uitgehuwelijkt. Voor de vakantie waren al acht gevallen bekend van een vermoedelijk gedwongen huwelijk. Na de zomerperiode bleven nog eens zeven schoolbankjes leeg.

Gelukkig vormt de islam geen enkel gevaar, hè, Jan Peter?

maandag 28 september 2009

Sarkozy bespot Obama in de Veiligheidsraad

Obama: “We moeten niet stoppen tot de dag komt dat atoomwapens van de aarde zijn verbannen.”

Sarkozy: “We leven in de werkelijke wereld, niet in de virtuele wereld. En in de werkelijke wereld wordt er van ons verwacht dat we beslissingen nemen.”


Verder zei Sarkozy:

“President Obama droomt van een wereld zonder wapens … maar recht voor ons zijn twee landen met precies het omgekeerde bezig."

“Iran heeft sinds 2005 vijf resoluties van de Veiligheidsraad naast zich neergelegd. Noord Korea negeert al vanaf 1993 resoluties van de Veiligheidsraad."

“Ik sta achter de uitgestoken hand van de Amerikanen, maar wat hebben voorstellen voor een dialoog de internationale gemeenschap opgeleverd? Meer verrijkt uranium en meer verklaringen van de leiders van Iran om een lidstaat van de VN van de kaart te vegen," vervolgde hij, verwijzend naar Israël.

De Franse leider met de scherpe tong liet zelfs doorschemeren dat Obama's Resolutie 1887 waardevolle diplomatieke energie had verspild.

“Als we de moed hebben om gezamenlijk sancties op te leggen zal onze toezegging om ons atoomwapenarsenaal af te bouwen en een wereld zonder atoomwapens te scheppen beter uitvoerbaar worden", zei hij.

Mr Sarkozy heeft de ontwapeningskruistocht van de Amerikaanse president eerder al "naief" genoemd.

Big Government

Update:

The Past Is Not Quite Past

by Victor Davis Hanson

War II Thoughts

We can learn a lot about our present dilemmas through looking at the past. This month I’m teaching an intensive class on World War II, and again reminded how history is never really history. One lesson: do not judge past decisions by present considerations or post facto wisdom from a Western point of view, but understand them given the knowledge and thinking of the times from an enemy perspective.

We ridicule the disastrous Japanese decision to go to war against the American colossus on December 7, 1941. But that correct analysis enjoys the benefit of hindsight, and does not explain why rather intelligent militarists for some reason believed that they could win, or at least within six months of aggrandizement obtain a truce. That they could not, and destroyed their country in the bargain, is not the point. Nor is “fanaticism” a completely adequate exegesis for Pearl Harbor; logic of a sort is.

Pajamas Media

zondag 27 september 2009

Islamitische onzin op Schooltv


"Er is natuurlijk geen enkele reden waarom Schooltv deze islamitische onzin zou moeten verkondigen."

Aldus Amanda Kluveld, naar aanleiding van de Kamervragen van de PVV over een aflevering van Het Zandkasteel, in haar artikel “Laat kinderen met rust” in de Volkskrant.

Helaas, was dat maar zo. Er is een heel goede reden dat Schooltv deze islamitische onzin moet verkondigen. Namelijk omdat Europese en Arabische leiders dit al jaren geleden hebben afgesproken.

In zijn essay De Eurabië Code, gebaseerd op het boek Eurabië van Bat Ye’or, onderzoekt de Noorse blogger Fjordman de stelling dat de islamisering van Europa niet enkel toevallig gebeurde, maar met de actieve medewerking van Europese politieke leiders, met als uiteindelijk doel de creatie van een panmediterrane entiteit die het vrije verkeer van zowel mensen als goederen mogelijk zou maken. Het verspreiden van islamitische onzin (lees: pro-islamitische propaganda) zowel in de media als ook via het onderwijs, dient om de burger te overtuigen van de zegeningen van een dergelijke entiteit.

Fjordman:
"De Raad [van Europa] was ook actief betrokken bij de co-organisatie van een Conferentie over het Imago van de Arabisch-islamitische cultuur in Europese geschiedenisboeken, die in december 2004 plaatsvond in Cairo. Deze conferentie werd gehouden in het kader van de Euro-Arabische Dialoog “Learning to Live Together”(Leren samenleven, vert.). Het doel van de conferentie was de negatieve stereotypes in het imago van de Arabisch-islamitische cultuur in de bestaande lesboeken over geschiedenis te onderzoeken, en te discussiëren over manieren om aan deze vastgeroeste typeringen een einde te maken.

In het Europese Parlement verklaarde de Duitse Christen-Democraat Hans-Gert Pöttering dat schoolboeken moesten worden onderzocht op intolerante voorstellingen van de islam door experts onder toezicht van de Europese Unie en islamitische leiders. Hij zei dat schoolboeken moesten worden gecontroleerd om te garanderen dat ze Europese waarden promoten zonder religieuze stereotypen of vooroordelen te propageren. Hij stelde ook voor dat de EU zou kunnen samenwerken met de uit 56 landen bestaande Organisatie van de Islamitische Conferentie om een comité samen te stellen om de schoolboeken te herzien."
en
“In juni 2005 werd in Rabat, Marokko, een conferentie gehouden over “Fostering Dialogue among Cultures and Civilizations” (Het bevorderen van de Dialoog tussen Culturen en Beschavingen, vert.). De Conferentie was gezamenlijk georganiseerd door UNESCO, de Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), de Arab League Educational,Cultural and Scientific Organization (ALECSO), het Danish Centre for Culture and Development (DCCD) en de Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the dialogue between Cultures (Alexandria, Egypte).

Onder de aanbevelingen die werden gedaan door dhr. Olaf Gerlach Hansen, directeur-generaal van de DCCD: “We zijn geïnteresseerd in nieuwe acties in de media, in cultuur en in onderwijs. Deze voorstellen luiden:

-Concrete initiatieven om “interculturele competenties” te ontwikkelen in de training van nieuwe generaties journalisten - Concrete initiatieven voor “banden en uitwisseling van gedachten tussen journalisten, redacteuren, media-instituten, die interculturele samenwerking aanmoedigen” – Concrete initiatieven voor leerplanontwikkeling door nieuw materiaal en revisies van bestaande schoolboeken.

Al wordt het niet direct gezegd, je kunt er gevoeglijk vanuit gaan dat onder de “negatieve stereotypen” die uit de schoolboeken moeten worden verwijderd waarmee geschiedenis wordt onderwezen aan Europese kinderen, elke en enige referentie valt aan de 1300 jaar voortdurende jihad oorlogvoering tegen Europa. Deze aanbevelingen werden aangenomen en verwerkt in de Rabat Commitment.”

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie legde in 2001 in haar Algemene beleidsaanbeveling no. 5: “Bestrijden van intolerantie en discriminatie tegen moslims” de nadruk op: “de positieve bijdrage van de islam aan de voortdurende ontwikkeling van Europese maatschappijen, waarvan het een integraal onderdeel is.” Grote spijt werd betuigd over het feit “dat de islam soms onjuist als een bedreiging wordt afgebeeld.”

Fjordman:
“De ECRI riep de EU-landen op maatregelen te nemen die in feite elk debat over de islam zouden verbieden en pro-moslim “affirmative action” (positieve discriminatie) te introduceren. Europese landen moesten:

Leerplannen aanpassen om “vertekende interpretaties van religieuze en culturele geschiedenis” en “de afbeelding van islam als vijandig en als een bedreiging” te voorkomen.

Debat in de media aanmoedigen over het imago dat ze van de islam overbrengen en over hun verantwoordelijkheid om te vermijden dat vooroordelen en vooringenomenheid blijven voortduren.”

Amanda Klufeld schrijft in haar artikel dat in de programma’s voor het voortgezet onderwijs door Schooltv wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom, waarna al gauw alleen die overeenkomsten nog worden belicht. Dit terwijl de theoloog Mark Durie in zijn boek Dezelfde God? heeft aangegeven dat de opvatting dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden, deel uit maakt van de islamitische strategie om christenen te bekeren.

Hetgeen naadloos past in de islamiseringstrategie van de EU:

Fjordman:
“In het begin van 2006 bekritiseerde EU-commissaris voor de mensenrechten Alvaro Gil-Robles een plan om christelijk godsdienstonderwijs in lagere scholen in Denemarken te herzien. Gil-Robles zei dat dit tegen de Europese normen en waarden was. “Godsdienstonderwijs moet een algemeen vak zijn dat probeert de leerlingen inzicht te geven in de drie monotheïstische religies [vetdruk toegevoegd Fjordman],” zei hij. De 'drie monotheïstische religies' betekent de christelijke leer, de joodse leer en de islam.”
snip
“Wat de Europese Unie echter doet, is de islam behandelen als een traditionele Europese religie die op één lijn staat met het christelijke en het joodse geloof. Dit is een cruciale component van de Eurabische denkwijze en praktijk. Let op hoe de autoriteiten van de EU in dit geval rechtstreeks tussenbeide kwamen om een eens onafhankelijke natie te dwingen meer islamitisch onderwijs op te nemen in het leerplan van de scholen om hun kinderen een fikse dosis Eurabische indoctrinatie toe te dienen. Let ook op het feit dat ze niet vroegen om meer onderwijs in boeddhisme of hindoeïsme. Alleen de islam wordt gepromoot.”

Terwijl we in de prachtwijken van grote steden over heel Europa kunnen zien welke “zegeningen” de import van de islam en haar volgelingen Europa in werkelijkheid heeft gebracht, gaan de Europese overheden stug door met de indoctrinatie van hun burgers. Dat ook scholen hierbij een rol spelen hoeft niemand te verbazen. Wie zijn burgers wil doen geloven dat een moordzuchtige veroveringsideologie in werkelijkheid een verrijking voor onze cultuur betekent kan immers maar beter zo vroeg mogelijk beginnen. Je moet het boompje buigen als het jong is, nietwaar.

Zie ook: De Eurabië Code

en lees:

Eurabië, de geheime band tussen Europa en de Arabische wereld
Bat Ye'or
ISBN 9789029079891

vrijdag 25 september 2009

Netanyahu haalt uit naar VN wegens de schande van Ahmadinejads toespraak en het Goldstone-rapport

CLARK KENT - 24 SEPTEMBER 2009

Netanyahu: “De combinatie van fanatici met massavernietigingswapens is de grootste bedreiging waar de wereld mee geconfronteerd wordt”; hij vraagt de wereld te kiezen “of het aan de kant van Israël of de terroristen staat.”

Donderdag pakte premier Binyamin Netanyahu de landen van de wereld die de dag daarvoor stilzwijgend naar de Holocaustontkenner en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad hadden zitten luisteren keihard aan, en vroeg hen: “Hebben jullie dan helemaal geen schaamte, geen fatsoen?”

Zie: Archief Het Vrije Volk

donderdag 24 september 2009

The Future of the War on Terror, is the War on Islam

George Will's column calling on the US to withdraw forces from Afghanistan and rely on smart strikes using drones, cruise missiles and special forces insertions, reopens a now old debate about the tactics we should be using in the War on Terror. Will's approach would revert the US back to before the days of the Bush Administration when smart strikes were used for a series of attacks that accomplished absolutely nothing. It might be possible to use "offshore" bombing to end the Taliban, but it would not involve smart and limited attacks, but dumb and massive ones that would kill a sizable portion of Afghanistan's non-urban tribal population. That is something not even the Soviet Union was fully prepared to commit to. It is not likely that any US administration would.

Read the rest of this excellent article at Sultan Knish

Een verrassend goede avond met Hans Jansen

BEN KOK - 23 SEPTEMBER 2009

Op dinsdag 22 september vond in Amersfoort de presentatie van "Dezelfde God?", de Nederlandse vertaling van Mark Duries boek, plaats. Het werd een verrassend goede avond met Hans Jansen en Ben Kok.

Zie: Archief Het Vrije Volk

woensdag 23 september 2009

Dezelfde God?

Arabist Jansen

Iedereen weet het: De Islamitische geloofsbelijdenis luidt ‘Er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn gezant’. Dat zijn twee interessante mededelingen. Van de eerste van die twee mededelingen is het een toehoorder niet direct duidelijk of die wel echt over de islam gaat. De woorden ‘Er is geen god dan Allah’ – geven die woorden niet eerder een oordeel over de andere godsdiensten dan de islam? Wie eens rustig over die formule nadenkt kan moeilijk een andere conclusie trekken dan dat die formule hoofdzakelijk een oordeel geeft over de godsdienst van mensen die geen moslim zijn.

Het is uitzonderlijk dat een godsdienst in zo’n belangrijk document als de officiële kortste vorm van de eigen geloofsbelijdenis het niet over zichzelf heeft, maar over de concurrentie. En dat nog wel aan het begin van de formule. Dit roept vragen op. Met welk recht doet de islamitische geloofsbelijdenis een zo stellige mededeling over het geloof van andere mensen? En nog wel een negatieve, agressieve mededeling? Ligt daar onderzoek aan ten grondslag?

Lees verder op Hoeiboei

dinsdag 22 september 2009

France throws a Pie in Obama's Face: The Increasingly Obvious Failure of Obama's Middle East Policy

By Barry Rubin

It’s a development of such shocking proportions that it would cause an earthquake if properly noticed and evaluated. President Barack Obama’s entire Arab-Israeli and Iranian policies are miserably failing, though partly concealed by theatrical events and media protection.

Consider the latest development. French Foreign Minister Bernard Kouchner arriving at the UN General Assembly session, stated that he doesn’t favor blocking the export of refined oil products to Iran, the keystone of the new sanctions proposed by Obama.

The Rubin Report

Waarom Europeanen Israël zouden moeten steunen

Fjordman, 3-12-2007

Het is uiterst frustrerend om te zien hoe de machtige anti-Israëli en soms openlijk antisemitische stroming in te veel van de Europese media overheerst. Bat Ye’ors voorspelling dat het Arabische antisemitisme zich in Europa zou verspreiden naarmate het continent verder islamiseert en tot Eurabië verwordt blijkt deprimerend accuraat te zijn. Deze trend moet bestreden worden, en wel krachtig, door alle serieuze anti-jihadisten in Europa. Niet alleen omdat het immoreel is en onrechtvaardig tegenover Israëli’s, wat ook zo is, maar omdat zij die daaraan meewerken de Europeanen de kans ontnemen ten volle het gevaar en de aard van de jihad te begrijpen die nu veel van Europa ook bedreigt.

In 2005 verstrekte de Noorse politie een mobiel alarmsysteem aan Carl I. Hagen, de leider van de rechtse Partij van de Vooruitgang. Hij had de islam bekritiseerd en kon er geen overeenkomst in ontdekken met het concept van moraliteit en gerechtigheid dat in het christelijke geloof te vinden is. Gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw was Carl Hagen een van de weinige politici die ertegen protesteerde geld te geven aan de Palestijnse leider Yasser Arafat als onderdeel van de in Noorwegen tot stand gekomen Oslo-akkoorden.

Hagen zei dat als Israël verliest in het Midden-Oosten, Europa als volgende aan de islam ten prooi zal vallen. Hij vond dat christenen Israël moesten steunen en zich tegen de vijandelijke invasie van de islam in Europa moesten verzetten. In een nooit eerder voorgekomen stap veroordeelde een groep islamitische ambassadeurs Carl I. Hagen in een scherpe brief aan de krant Aftenposten, waarin ze beweerden dat hij 1,3 miljard moslims over de hele wereld had beledigd. Andere Noorse politici zwichten snel voor de druk en veroordeelden Hagen. Misschien zal Noorwegen, ‘het land van de vrede’ en de bakermat van de Nobelprijs voor de Vrede, prima overweg kunnen met de islam, ‘de religie van de vrede’.

Hoewel sommige politieke leiders zoals Carl I. Hagen een helder inzicht hebben in wat er gaande is, komen zulke politici helaas maar sporadisch voor. De meeste Europese verslaggevers in de media staan vijandig tegenover de Joodse staat Israël, deels omdat ze woedend worden op iedereen die zich tegen de islamitische jihad verzet in plaats van zich over te geven, en deels omdat ze hun eigen schuldgevoelens over de Holocaust op Israël willen projecteren door nu de Joden in de rol van schurken neer te zetten en de Palestijnen als slachtoffers voor te stellen.

De Franse cineast Pierre Rehov maakte de film Suicide Killers, waarin hij families interviewde van Palestijnen die een zelfmoordaanslag hadden gepleegd. Hij waarschuwt dat we tegenover “een neurose op het niveau van een hele civilisatie” staan, “een cultuur van haat waarin de ongeschoolden zo worden gehersenspoeld dat hun enige oplossing in het leven gaat bestaan uit het doden van zichzelf en anderen in de naam van God. Ik hoor een moeder zeggen: ‘God zij dank, mijn zoon is dood.’ Haar zoon was een shaheed geworden, een martelaar, wat voor haar een grotere bron van trots was dan wanneer hij ingenieur was geworden, of arts, of de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen. [...] Ze zien niet de onschuldigen die worden gedood, ze zien alleen het onreine dat ze moeten vernietigen.”

Rehov denkt dat we te maken hebben met “een nieuwe vorm van Nazisme” dat zich door Europa gaat verspreiden, en ook door de Verenigde Staten.

De Spaanse journalist Sebastian Villar Rodriguez beweert dat Europa in Auschwitz is gestorven: “We hebben 6 miljoen Joden vermoord om uiteindelijk 20 miljoen moslims binnen te halen!” Ciempozuelos, een kleine voorstad van Madrid, weigerde in 2007 om de Holocaust te herdenken en koos er in plaats daarvan voor de ‘Dag van de Palestijnse Genocide’ te herdenken. In Groot-Brittannië werd door de gemeenteraad van Bolton, onder druk van moslims, de viering van Holocaust Memorial Day afgelast. De Muslim Council of Britain (MCB, Moslimraad van Groot-Brittannië, vert.) heeft gevraagd om een Genocidedag om te protesteren tegen de Israëlische ‘genocide’ op de Palestijnen. De secretaris-generaal van de MCB, Dr. Muhammad Abdul Bari, heeft de situatie van de moslims in Groot-Brittannië vergeleken met de Joden onder Hitler.
Zo hebben we dus nu de absurde situatie dat de huidige Nazi’s worden gepresenteerd als Joden, terwijl de Joden worden voorgesteld als Nazi’s.

De Franse filosoof Alain Finkielkraut denkt dat Auschwitz onderdeel is geworden van de fundering van de Europese Unie, een cultuur die is gebaseerd op schuldgevoelens. “Ik heb begrip voor het gevoel van wroeging dat Europa hiertoe brengt, maar deze wroeging gaat te ver. Het is een te groot geschenk aan Hitler om elk aspect van de Europese cultuur af te wijzen." Dit zijn de woorden van de Joodse zoon van een Auschwitz-gevangene.

De Holocaust was een onzegbare misdaad. De Holocaust heeft ook de eigen identiteit en het culturele zelfvertrouwen van Europa enorm veel schade toegebracht, en het is een van de belangrijkste oorzaken van het schijnbare onvermogen van Europa om de gestage islamitische jihad het hoofd te bieden.

Zoals Hugh Fitzgerald opmerkt: “Gelukkig gaf de Israëlische overwinning in de Zesdaagse Oorlog een heleboel mensen, en de Arabieren, een reden om de Joden als schurken, en niet als slachtoffers af te schilderen. Dit vond gretig gehoor in Europa, waar men er om psychologische redenen al op gebrand was om iets op de Joden aan te merken te hebben zodat men kon vermijden al te veel te moeten nadenken over het gedrag van veel Europese volkeren en staten tijdens de oorlog. [...] De vernietiging van de Europese Joden heeft grote schade aangericht aan het moreel van Europa. Als West-Europa, of het Westen in het algemeen, na alles wat er is gebeurd zou toestaan dat Israël ten onder gaat, zal Europa nooit meer herstellen.”

Hij waarschuwt dat zij die denken dat het opofferen van Israël een einde zou maken aan de wereldwijde jihad het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Integendeel: “Het verlies van Israël zou de Arabieren en de moslims vervullen met een dusdanig overwinningsgevoel dat hun jihad in West-Europa en elders (inclusief Noord- en Zuid-Amerika) een enorme impuls zou krijgen. Het is hun plicht te zorgen dat de islam wereldwijd wordt verspreid; dat de islam domineert, en dat moslims heersen."

De Europeanen moeten begrijpen hoe nauw het lot van Israël vervlochten is met dat van Europa zelf. De term ‘joods-christelijk’ is geen cliché. We kunnen de Westerse beschaving niet verdedigen zonder haar Joodse component, zonder welke de moderne Westerse cultuur ondenkbaar zou zijn geweest.

De religieuze identiteit van het Westen rust op twee poten: de christelijke en de joodse. Om overeind te blijven heeft het Westen die allebei nodig. De een op te offeren om de ander te redden is hetzelfde als in een gevecht jezelf een been afhakken, dat de vijand voor de voeten gooien en schreeuwen: “Die andere poot krijg je nooit! We zullen ons nooit overgeven!” We zouden natuurlijk altijd kunnen hopen dat onze vijanden zich sneller doodlachen dan dat wij doodbloeden, de Monty Python manier van vechten. Misschien werkt dat, maar hoogstwaarschijnlijk blijven we alleen maar kreupel en pathetisch, zo niet morsdood achter.

Ik ben het eens met Alain Finkielkraut: door alles rond Europa te reduceren tot gaskamers, en daardoor de Nazi’s de gelegenheid te geven beslag te leggen op alles wat in de loop van duizenden jaren is opgebouwd, gunnen we Adolf Hitler postuum de overwinning. Dat plezier zouden we hem niet moeten gunnen, vooral niet omdat onze Westerse cultuur vervangen zou worden door de islamitische cultuur, de meest oorlogszuchtige en antisemitische cultuur op aarde, die om die reden zeer door Hitler werd bewonderd.

We kunnen wat in het verleden is gebeurd niet veranderen. We zouden het echter hier en nu als onze plicht moeten beschouwen er voor te zorgen dat de overgebleven Joden zowel in Europa als in Israël veilig zijn. Niet alleen omdat het onze morele en historische plicht is, hoewel het dat ook is, maar ook omdat we alleen het recht verdienen ons tegen de islamisering te verzetten als we datzelfde recht ook aan Israël gunnen. Bovendien kunnen we alleen beginnen met het helen van de wonden die we onze beschaving zelf hebben toegebracht als we de Joodse component van onze culturele identiteit omarmen.

Vertaling: Antivenin

maandag 21 september 2009

Het kind van de rekening

In Het Vrije Volk levert De Filantroop volkomen terecht ongezouten kritiek op links Nederland in zake de vrijlating van de Turkse gruwelpooier Saban Baran. Prima artikel, waar ik nog één ding aan toe zou willen voegen.

Toen enkele weken geleden Laura Dekker in haar eentje de wereld rond wilde gaan zeilen kwam de halve overheid in het geweer. De leerplichtambtenaar van haar woonplaats Wijk bij Duurstede tekende bezwaar aan en maakte melding van de zaak bij Bureau Jeugdzorg. Vervolgens stelde de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. De gemeente stond haar niet toe zich uit te schrijven. De rechter sprak zijn vrees uit dat Laura's "psychologische ontwikkeling en gezondheid in gevaar zouden kunnen komen" als ze haar plan ten uitvoer zou brengen, en gaf opdracht voor een onderzoek door psychologen.

Waar blijft de bezorgdheid van Bureau Jeugdzorg, Raad van de Kinderbescherming en de rechter over het pasgeboren kind van deze gruwelpooier en zijn slachtoffer/echtgenote? Denken ze soms allemaal dat Saban Baran in zijn gevangeniscel de verzamelde werken van dr. Benjamin Spock heeft zitten verslinden en zich zal ontpoppen tot een voorbeeldvader die zijn kindje liefdevol gaat opvoeden? Verwachten ze dat echt van een man die vrouwen achter het raam dwong, ze met een honkbalknuppel aftuigde en zelfs brandmerkte? Hoe komt het dat er geen enkele instantie op het idee kwam om te zeggen: "Hé, wacht eens even, is het wel verantwoord zo'n gewelddadige man een hele week zonder enig toezicht de zorg voor een weerloze baby toe te vertrouwen?"

In het geval van Laura was er nota bene op zeker moment zelfs sprake van dat haar ouders desnoods uit de ouderlijke macht moesten worden ontzet om haar te beschermen. Waarom is dat in dit geval dan niet aan de orde? Wat voor een toekomst gaat dit arme kind tegemoet? Met een gewelddadige vader en een moeder die, als je de kranten mag geloven, beweert te houden van de man die haar heeft gebrandmerkt? Is het echt te ver gezocht om te denken dat het, mocht het een jongetje zijn, uiteindelijk in het familiebedrijf een bloeiende carrière als pooier tegemoet gaat? Ten slotte werkte Saban al samen met zijn broer en een neef, nietwaar? Of dat er, mocht het arme wurm een meisje zijn, een gerede kans bestaat dat ze eindigt in een gedwongen huwelijk met een of ander familielid/medecrimineel van papa, en een leven vol mishandeling en onvrijheid?

Blijkbaar is het te veel gevraagd om van de instanties te verwachten dat ze ook eens nadenken over de "psychologische ontwikkeling en gezondheid" van het nageslacht dat een rechtstreeks gevolg is van ons o, zo humane strafrecht. Humaan voor de daders dan...

Vier klassieke mythen over het Arabisch-Israëlisch conflict weerlegd

1ste mythe: “Israël werd gesticht omdat Europa zich schuldig voelde voor de Holocaust”

Deze linkse mythe wordt op grote schaal herhaald, meest recent door Desmond Tutu. Terwijl het schaamteloos vals op een niveau blijft hangen, zodat zelfs de meest serieuze anti-Israëlische historicus het kan herkennen, blijft het voortbestaan omdat het haar functie is Israël te delegitimeren als het product van de naoorlogse koloniale schuld, in plaats van het te erkennen als het resultaat van langdurige Israëlische nationale aspiraties.

Israël werd niet opgericht in 1947. In 1947, was Israël al een goed functionerend land met een taal, cultuur, landbouw, universiteiten, kranten en een militaire strijdkracht, die bewezen heeft dat het zich kan verdedigen tegen de legers van verschillende Arabische landen. Het enige dat er na de holocaust gebeurde was een stemming in de Verenigde Naties in 1947 voor een verdeelplan dat nooit werd uitgevoerd omdat de Arabische wereld in de plaats van verkoos om te proberen Israël te vernietigen. Hoe dan ook zou Israël de onafhankelijkheid uitgeroepen en gevochten hebben voor haar eigen voortbestaan met precies dezelfde uitkomst, ongeacht resolutie 181 van de Verenigde Naties. Deze stemming wordt vaak omschreven als het creëren van Israël, maar het was eerder een poging om de grenzen van Israël vast te leggen die mislukte, omdat de Arabische genocidale vijandigheid zich niet enkel keerde in de richting van Israël maar in de richting van de Joden in de Arabische landen.

Lees de rest hier: Brabosh

zaterdag 19 september 2009

Doofpotjournalistiek...

19 september 2009

Rellen in Brussel, koppen diverse Nederlandse kranten. En dan? Dan begint in de oude media het grote verdoezelen.

Spitsnieuws en De Telegraaf vermelden alleen voorzichtig: "De sfeer is al enige tijd gespannen in bepaalde delen van Brussel-West, en dan met name in de deelgemeente Molenbeek. Daar wonen circa 80.000 mensen, onder wie veel laag-opgeleide allochtonen." Vervolgens citeren ze korpschef Johan de Becker die in de krant De Morgen stelt dat criminelen waarschijnlijk achter de ongeregeldheden zitten. Zij zouden de jongeren ophitsen tegen de politie.

Het AD vermijdt vandaag zelfs angstvallig alle referenties aan allochtonen en bazelt wat over "schermutselingen tussen relschoppers en dienders."

Trouw bericht op de website alleen over de rellen van eerder deze week en beperkt zich ook tot uitdrukkingen als "relschoppers". Ethniciteit en/of andere achtergronden worden door de Nederlandse "oude media" angstvallig onder het tapijt geveegd.

Bij de nieuwe media ligt de zaak even anders. Het Vrije Volk linkt onder het kopje "Ondertussen, bij de buren" naar diverse videoclips.De gebruikelijke taferelen van moslimjongeren die weer eens de confrontatie aangaan met de politie.Politie die van hogerhand het bevel krijgt niet hard of zelfs helemaal niet op te treden.

De lezer, door ervaring wijs geworden, leest de werkelijke feiten bij vage berichten over "relschoppers" en "jongeren" zo langzamerhand wel tussen de regels, hetgeen vaak duidelijk blijkt uit de lezersreacties onder zulke artikelen. Wat er dan weer toe leidt dat de betreffende krant de mogelijkheid om te reageren preventief uitgeschakelt. Tja...

De oude media, die het verspreiden van waarheidsgetrouw nieuws toch als primaire taak zouden moeten zien, laten het regelmatig flink afweten. Dat we niet helemaal onwetend zijn hebben we vrijwel uitsluitend aan de nieuwe media te danken.

Voor wie nieuws wil in plaats van propaganda: zeg uw abonnement op de doofpotjournalisten op en koop een computer...

Update: Dat dit niets nieuws is blijkt wel uit het volgende artikel: Civil War in Europe – Hardly Mentioned in the Press (Engels)

donderdag 17 september 2009

De Amerikaanse media staan in hun hemd!

Op de website Big Government duikt de ene na de andere video op waarin James O’Keefe en Hannah Giles, een undercover team van jonge journalisten, laten zien hoe medewerkers van ACORN zonder ook maar met hun ogen te knipperen advies geven over het oprichten van een bordeel met minderjarige meisjes uit El Salvador.

Is dit schandaal groot nieuws in de VS? Ja en nee. Ja in Fox News en in de nieuwe media op het internet, en Welnee, ben je betoeterd in de oude media. Glenn Beck laat even fijntjes zien hoe de oude media de affaire proberen dood te zwijgen met een lijstje van het aantal keren dat ACORN bij deze media in het nieuws is geweest.Heel terecht vraagt Jon Stewart in onderstaande clip The Audacity of Ho's dan ook aan de "journalisten" van de oude media: "Waar waren jullie, verdorie?"

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
The Audacity of Hos
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorHealthcare Protests


Linkse media die zwijgen over een linkse organisatie met connecties naar een linkse president. Met als gevolg dat Amerikaans belastinggeld ongestoord kan worden gebruikt om corrupte en illegale praktijken te bevorderen.

En hoe zit dat in Nederland?

Update: Meer details over de connectie Obama - ACORN:

Busted... Obama Lied About His ACORN Training Sessions

Obama Ran ACORN’s Training Classes

Troonrede: Bloeden voor de multikul

ERDEBE - 16 SEPTEMBER 2009

Het was eergisteren al uitgelekt, gisteren in de Troonrede bevestigd en vandaag onderwerp van de Algemene Beschouwingen. Kort samengevat: het gaat slecht met Nederland, dus iedereen moet inleveren. Behalve de koningin en de door haar zo voorgestane multiculturele samenleving.

Fighting The Smears

Vastgelopen in het zand...

Inbreng Geert Wilders bij de APB 2009:

Het is over. Dit kabinet is vastgelopen, als een oude auto die vastzit in het mulle zand. Het piept nog een beetje, het kraakt. Iedereen kan zien dat het beestje nooit meer een meter zal rijden. De accu is leeg. Het is voorbij. Voorzitter, het zou om te lachen zijn als het niet ging om de toekomst van Nederland. Dan kon je pret hebben om dat clubje hulpelozen dat angstig door de beslagen ruit naar buiten kijkt, hopend dat iemand ze kan vertellen welke kant ze opmoeten. Ze weten zelf, als je goed kijkt, dat er geen redden meer aan is. Dat ze alle verkeerde beslissingen hebben genomen en dat ze geen acht hebben geslagen op het bordje 'moeras linksaf'. Maar ze gingen toch linksaf. Omdat hun ideologische TomTommetje al sinds de sixties staat afgesteld op 'linksaf'. Ze kunnen niet anders. Wouter achter het stuur, André in het babyzitje en Jan Peter die alles best vindt zolang zijn partij maar voorin mag zitten.

Ze hebben nog geprobeerd wat ballast overboord te zetten. Mevrouw Vogelaar werd aan een boom gebonden, Aboutaleb stapte met al zijn paspoorten al uit in Rotterdam, Van Geel had het liefst de afslag Brabant gepakt om Commissaris van de Koningin te worden, Jan Peter roept steeds: “Ik wil naar Brussel” en Al Gore-papegaai mevrouw Cramer tettert vanaf de achterbank: “Niet zo hard rijden, dat is slecht voor de ijsberen!” De enige route die de PvdA voorstelt is om een paar extra rondjes te rijden op de grachtengordel.

Partij voor de Vrijheid

zondag 13 september 2009

Barack Obama Jumps the Shark

By Stuart Schwartz


Barack Obama has jumped the shark.

This past week was when the forty-fourth president of the United States tugged on his leather jacket, strapped on his water skis, roared off behind a motorboat and fearlessly jumped over a live shark

The term "jump the shark" comes from a late seventies Happy Days episode when the series, desperately trying to stop its ratings slide, had the character Fonzie, in his trademark leather jacket, water ski over a shark during a visit to Hollywood. Since then, a show or movie series that tries increasingly more desperate moves as its audience disappears is said to have "jumped the shark."

American Thinker

vrijdag 11 september 2009

The War on '9-11'

By Walid Phares

The Jihadi attacks against New York and Washington created an unforgettable date in the collective psyche of Americans: this nation was bled by men indoctrinated by an ideology that, both in its texts and in its actions, knows no mercy for free societies. The terrifying three numbers and a hyphen 9-11 took their place in the country's national identity, alongside Pearl Harbor in the high drama of American history.

But 9-11 became also a benchmark to other nations and regions of the world. In Europe, Russia, and India, civil societies began identifying the date 9/11with their own subsequent traumas. Madrid had its own 9-11on March 11, 2004. Russia had a sister horror on September 6 of the same year in Beslan. London encountered its 9-11 on July 7, 2005. The rest of Europe prepared for the forthcoming "ones." India's two Mumbai attacks are perhaps the equivalent of their own 9-11.

Read the complete article at American Thinker

More articles:

Eight years and many still don't get it

Obama's National Day of Forgetfulness

9-11: The Desecration

Update: LGF Slideshow NEVER FORGET