zondag 27 september 2009

Islamitische onzin op Schooltv


"Er is natuurlijk geen enkele reden waarom Schooltv deze islamitische onzin zou moeten verkondigen."

Aldus Amanda Kluveld, naar aanleiding van de Kamervragen van de PVV over een aflevering van Het Zandkasteel, in haar artikel “Laat kinderen met rust” in de Volkskrant.

Helaas, was dat maar zo. Er is een heel goede reden dat Schooltv deze islamitische onzin moet verkondigen. Namelijk omdat Europese en Arabische leiders dit al jaren geleden hebben afgesproken.

In zijn essay De Eurabië Code, gebaseerd op het boek Eurabië van Bat Ye’or, onderzoekt de Noorse blogger Fjordman de stelling dat de islamisering van Europa niet enkel toevallig gebeurde, maar met de actieve medewerking van Europese politieke leiders, met als uiteindelijk doel de creatie van een panmediterrane entiteit die het vrije verkeer van zowel mensen als goederen mogelijk zou maken. Het verspreiden van islamitische onzin (lees: pro-islamitische propaganda) zowel in de media als ook via het onderwijs, dient om de burger te overtuigen van de zegeningen van een dergelijke entiteit.

Fjordman:
"De Raad [van Europa] was ook actief betrokken bij de co-organisatie van een Conferentie over het Imago van de Arabisch-islamitische cultuur in Europese geschiedenisboeken, die in december 2004 plaatsvond in Cairo. Deze conferentie werd gehouden in het kader van de Euro-Arabische Dialoog “Learning to Live Together”(Leren samenleven, vert.). Het doel van de conferentie was de negatieve stereotypes in het imago van de Arabisch-islamitische cultuur in de bestaande lesboeken over geschiedenis te onderzoeken, en te discussiëren over manieren om aan deze vastgeroeste typeringen een einde te maken.

In het Europese Parlement verklaarde de Duitse Christen-Democraat Hans-Gert Pöttering dat schoolboeken moesten worden onderzocht op intolerante voorstellingen van de islam door experts onder toezicht van de Europese Unie en islamitische leiders. Hij zei dat schoolboeken moesten worden gecontroleerd om te garanderen dat ze Europese waarden promoten zonder religieuze stereotypen of vooroordelen te propageren. Hij stelde ook voor dat de EU zou kunnen samenwerken met de uit 56 landen bestaande Organisatie van de Islamitische Conferentie om een comité samen te stellen om de schoolboeken te herzien."
en
“In juni 2005 werd in Rabat, Marokko, een conferentie gehouden over “Fostering Dialogue among Cultures and Civilizations” (Het bevorderen van de Dialoog tussen Culturen en Beschavingen, vert.). De Conferentie was gezamenlijk georganiseerd door UNESCO, de Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), de Arab League Educational,Cultural and Scientific Organization (ALECSO), het Danish Centre for Culture and Development (DCCD) en de Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the dialogue between Cultures (Alexandria, Egypte).

Onder de aanbevelingen die werden gedaan door dhr. Olaf Gerlach Hansen, directeur-generaal van de DCCD: “We zijn geïnteresseerd in nieuwe acties in de media, in cultuur en in onderwijs. Deze voorstellen luiden:

-Concrete initiatieven om “interculturele competenties” te ontwikkelen in de training van nieuwe generaties journalisten - Concrete initiatieven voor “banden en uitwisseling van gedachten tussen journalisten, redacteuren, media-instituten, die interculturele samenwerking aanmoedigen” – Concrete initiatieven voor leerplanontwikkeling door nieuw materiaal en revisies van bestaande schoolboeken.

Al wordt het niet direct gezegd, je kunt er gevoeglijk vanuit gaan dat onder de “negatieve stereotypen” die uit de schoolboeken moeten worden verwijderd waarmee geschiedenis wordt onderwezen aan Europese kinderen, elke en enige referentie valt aan de 1300 jaar voortdurende jihad oorlogvoering tegen Europa. Deze aanbevelingen werden aangenomen en verwerkt in de Rabat Commitment.”

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie legde in 2001 in haar Algemene beleidsaanbeveling no. 5: “Bestrijden van intolerantie en discriminatie tegen moslims” de nadruk op: “de positieve bijdrage van de islam aan de voortdurende ontwikkeling van Europese maatschappijen, waarvan het een integraal onderdeel is.” Grote spijt werd betuigd over het feit “dat de islam soms onjuist als een bedreiging wordt afgebeeld.”

Fjordman:
“De ECRI riep de EU-landen op maatregelen te nemen die in feite elk debat over de islam zouden verbieden en pro-moslim “affirmative action” (positieve discriminatie) te introduceren. Europese landen moesten:

Leerplannen aanpassen om “vertekende interpretaties van religieuze en culturele geschiedenis” en “de afbeelding van islam als vijandig en als een bedreiging” te voorkomen.

Debat in de media aanmoedigen over het imago dat ze van de islam overbrengen en over hun verantwoordelijkheid om te vermijden dat vooroordelen en vooringenomenheid blijven voortduren.”

Amanda Klufeld schrijft in haar artikel dat in de programma’s voor het voortgezet onderwijs door Schooltv wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom, waarna al gauw alleen die overeenkomsten nog worden belicht. Dit terwijl de theoloog Mark Durie in zijn boek Dezelfde God? heeft aangegeven dat de opvatting dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden, deel uit maakt van de islamitische strategie om christenen te bekeren.

Hetgeen naadloos past in de islamiseringstrategie van de EU:

Fjordman:
“In het begin van 2006 bekritiseerde EU-commissaris voor de mensenrechten Alvaro Gil-Robles een plan om christelijk godsdienstonderwijs in lagere scholen in Denemarken te herzien. Gil-Robles zei dat dit tegen de Europese normen en waarden was. “Godsdienstonderwijs moet een algemeen vak zijn dat probeert de leerlingen inzicht te geven in de drie monotheïstische religies [vetdruk toegevoegd Fjordman],” zei hij. De 'drie monotheïstische religies' betekent de christelijke leer, de joodse leer en de islam.”
snip
“Wat de Europese Unie echter doet, is de islam behandelen als een traditionele Europese religie die op één lijn staat met het christelijke en het joodse geloof. Dit is een cruciale component van de Eurabische denkwijze en praktijk. Let op hoe de autoriteiten van de EU in dit geval rechtstreeks tussenbeide kwamen om een eens onafhankelijke natie te dwingen meer islamitisch onderwijs op te nemen in het leerplan van de scholen om hun kinderen een fikse dosis Eurabische indoctrinatie toe te dienen. Let ook op het feit dat ze niet vroegen om meer onderwijs in boeddhisme of hindoeïsme. Alleen de islam wordt gepromoot.”

Terwijl we in de prachtwijken van grote steden over heel Europa kunnen zien welke “zegeningen” de import van de islam en haar volgelingen Europa in werkelijkheid heeft gebracht, gaan de Europese overheden stug door met de indoctrinatie van hun burgers. Dat ook scholen hierbij een rol spelen hoeft niemand te verbazen. Wie zijn burgers wil doen geloven dat een moordzuchtige veroveringsideologie in werkelijkheid een verrijking voor onze cultuur betekent kan immers maar beter zo vroeg mogelijk beginnen. Je moet het boompje buigen als het jong is, nietwaar.

Zie ook: De Eurabië Code

en lees:

Eurabië, de geheime band tussen Europa en de Arabische wereld
Bat Ye'or
ISBN 9789029079891