zondag 8 april 2012

De nieuwe nazi’s

Er was een tijd dat Joodse kinderen in Frankrijk werden opgespoord en gedood. Hun moordenaars meenden dat zij zelf deel uitmaakten van een superieure groep die was voorbestemd om over de wereld te heersen en mensen uit inferieure groepen te onderwerpen of uit te roeien. De lafheid en verzoeningspolitiek van de Franse autoriteiten maakte het hen mogelijk ongehinderd hun gang te gaan, Joden te doden en aanvallen op andere landen uit te voeren.

 Wat toen gebeurde, gebeurt nu weer. Het bezettingsleger draagt geen uniformen, het draagt keffiyehs. Het spreekt geen Duits, het spreekt Arabisch. Het gelooft niet dat het superieur is vanwege zijn ras, maar vanwege zijn geloof. Het ziet alle anderen niet als Untermenschen, maar als infidels. Het verlangt niet naar een duizendjarig Reich, maar naar een duizendjarig kalifaat.

Mohammed Merah is achter een Frans-Joods meisje aan gerend, heeft haar een pistool op het hoofd gezet en de trekker overgehaald. Niet omdat hij uit een economisch achtergebleven gebied kwam, of om een van die andere, door de media verzonnen verhaaltjes. Hij deed alleen wat moslims al meer dan duizend jaar niet-moslims aandoen. Hij deed niet wat hij deed omdat hij ‘geradicaliseerd’ was, hij deed het omdat hij uit volle overtuiging moslim was.

Het zal niet eindigen door één man te pakken, en het zal niet eindigen met Joodse kinderen. Wanneer je ideologie gelooft dat ze in een nulsomstrijd gewikkeld is met de rest van de wereld en dat het feit dat je die ideologie aanhangt betekent dat je een superieur soort mens bent omdat je de Führer of Allah vereert, dan houdt het niet op. Dan houdt het nooit op. Niet tot het boegbeeld ten val is gebracht, de geloofsovertuiging is vernederd en is aangetoond dat de supermannen lafaards, neuroten, pedofielen zijn, onzekere mannen die hun onzekerheden vermommen in machtsfantasieën.

In al die non-stop berichtgeving, die uitingen van verdriet, die politieke exploitatie is er niemand die verklaart wat voor de hand ligt. Frankrijk is opnieuw bezet. Opnieuw is de bezetting volbracht met toestemming van de autoriteiten, die hebben besloten dat lafheid de enige manier is. Vichy Frankrijk is Vichy Europa, Vichy Amerika, Vichy Australië geworden, waar de schaamteloze concessiepolitiek vermomd wordt als eer, waar verraad wordt beschreven als leiderschap en waar de massamoord op je eigen volk nooit als zodanig erkend wordt.

Het zijn niet de neonazi’s die vandaag de dag een bedreiging vormen voor de Joden. Het zijn de nieuwe nazi’s die de Joden lang geleden, duizend jaar voor Hitler, bijeendreven in getto’s en hun kinderen vermoordden. De neo’s verlangen droevig naar een genocidestaat die nooit meer terugkeert, terwijl de moslims daadwerkelijk bezig zijn hun genocidale staat opnieuw in te voeren. Ze zijn er mee bezig in Egypte, in Libië, in Pakistan, en in Engeland, Frankrijk en Spanje.

De moslims haatten de Joden al voor de telefoon, telegraaf, stoommachine, boekdrukkunst, het buskruit en papiergeld. En nu, te midden van smartphones, creditcards en straalvliegtuigen haatten ze hen nog steeds. Dat simpele, niet te ontkennen feit wordt ontkend door regeringen, in alle universiteiten en in elk cultuurcentrum. En elk van deze ontkenners heeft bloed aan zijn handen.

Niet alleen het bloed van de door Mohammed Merah vermoorde Joodse kinderen. Niet alleen het bloed van de door moslims in Frankrijk vermoorde Joden. Maar het bloed van al diegenen die door moslimimmigranten, onverschillig van welke generatie, in naam van de islam werden vermoord.

De namen van Chamberlain, Petain en Quisling zijn voor eeuwig berucht geworden omdat ze staan voor concessiepolitiek en collaboratie. Maar hoe zit het met de namen van Blair, Sarkozy en Stoltenberg? Hoe hebben zij anders gehandeld dan hun voorgangers? Links pretendeert graag dat zijn collaboratie met de islam ethisch is, terwijl de collaboratie met het nazisme onethisch was. Het is een onderscheid zonder wezenlijk verschil.

Doet het er echt iets toe of de mannen die in naam van hun Führer kinderen vermoorden, hem Adolf of Mohammed noemen? Doet het ertoe of ze zelf Hans heten of Mohammed? Doet het er iets toe of hun superioriteitsfantasieën zijn gebaseerd op een slechte wetenschap of een slechte religie? Wat ertoe doet is het uiteindelijke resultaat. Een uitheemse vijand heerst in uw steden, moordt naar believen en eigent zich uw toekomst toe.

Het bloedbad in Toulouse was geen donderslag bij heldere hemel, het volgt op decennia van moslimgeweld in Frankrijk – een Kristallnacht die jaar in, jaar uit aanhoudt. Dit is ook niet het einde. Niet zolang er vijf miljoen moslims in Frankrijk zijn, waarvan sommigen beslist de koran gaan oppakken en hem serieus gaan nemen. De ‘radicale’ geestelijken naar wie Mohammed Merah luisterde hebben geen nieuwe religie uitgevonden, er is nog nooit een andere basis geweest voor de leer van de zogenoemde radicalen dan de koran, het enige boek dat in de moslimwereld populairder is dan Mein Kampf.

'O Moslims, O Dienaar van Allah, er schuilt een Jood achter mij, kom en dood hem.' Dat is waar de moslims naar uitkijken op hun eindtijd. Rotsen en bomen die hen zeggen waar de Joden zijn, zodat de trouwe dienaren van Allah niet te veel tijd en energie hoeven te verspillen met het zoeken naar hun slachtoffers. Mohammed Merah had geen bomen of rotsen die hem zeiden waar hij Joden kon vinden om te doden, maar hij had wel een onderworpen Franse staat die een bekende jihadi tolereerde ten nadele van zijn slachtoffers.

Zoals altijd na iedere terreurdaad van moslims is de vraag: hoeveel moeten er nog sterven? Hoeveel? Want het moorden zal doorgaan. Er wordt al meer dan duizend jaar gemoord. Dat houdt nu echt niet op. Moslimleiders die deze daden veroordelen doen dat uit tactische, niet uit ethische overwegingen. Ze vinden niet dat het verkeerd is opstandige niet-moslims te doden... tenzij die daad op de hoofden van moslims zelf neerkomt.

Het verschil tussen de ‘radicalen’ en de ‘gematigden’ is dat de radicalen bereid zijn aan genocide te doen terwijl ze in de minderheid zijn, en dat de gematigden willen wachten tot ze een meerderheid zijn. De radicalen zijn tevreden met hier en daar een paar hindoes, christenen, joden te doden. De gematigden willen wachten en miljoenen ombrengen. Geen van beiden is onze bondgenoot. Allebei zijn ze onze moordenaars.

Er bestaat van hieruit geen vreedzame weg in de toekomst. Tsjecho-Slowakije, Cyprus of Israël opdelen zal de bloeddorst niet lessen van mensen wier ego’s worden gevoed door haat, die in elke concessie een bewijs zien van hun eigen superioriteit, die niets heerlijker vinden dan dat anderen hen vrezen. Er is geen vrede te verwachten van een geloofsovertuiging die vrede uitsluitend definieert in termen van de eigen overheersing over anderen.

De islam is, net als het nazisme, een ziekte van de ziel, een dubbel gevoel van superioriteit en slachtofferschap van de boze mislukkelingen van de wereld, die ervan overtuigd zijn dat ze over de wereld zouden heersen als ze niet door alle anderen werden achtergesteld. Om een nazi of een moslim te begrijpen hoef je hun leren niet te begrijpen, kijk gewoon maar eens in de ogen van een man die zijn vrouw slaat, een pedofiel of een bullebak, dan zie je diezelfde zelfgenoegzame grijns die zo gemakkelijk overgaat in verbolgenheid, de arrogante toon die zalvend wordt wanneer ze ergens niet van terug hebben, de voortdurend ronddwalende ogen die altijd kijken naar iets wat ze niet kunnen krijgen.

Je hoeft de koran niet te lezen om Mohammed Merah te begrijpen, je kunt net zo goed de koran begrijpen door te lezen over wat Mohammed Merah heeft gedaan. Er is in al die eeuwen niet veel veranderd, behalve dat Mohammed Merah het meisje dat hij vermoordde niet heeft kunnen verkrachten omdat de Franse staat nog in voldoende mate functioneerde om hem te doen vluchten. De dag zal komen dat dit niet meer het geval is, en dan zullen de volkeren van de vrije wereld leren wat echte moslimterreur is, net zoals de volkeren in Afrika en Azië, en de vele andere religies van het Midden-Oosten, inclusief de Joden, dat hebben geleerd in de tijd van de oorspronkelijke Mohammed.

Wat Mohammed Merah heeft gedaan was niets bijzonders. U mag dan denken dat het wel zo is, maar dat komt omdat u een burger bent van de vrije wereld en u gewend bent geraakt aan dat zeldzame iets wat bekend staat als beschaafd gedrag. Maar wanneer uw naties hun grenzen openstellen voor mensen die uw ongelovige landen beschouwen als Dar Al-Harb, het Huis van het Zwaard, dan wordt de beschaving gekeeld, ze wordt achtervolgd in een school, krijgt een pistool op het hoofd gezet en dan wordt de trekker overgehaald.

Kinderen vermoorden is geen schokkende daad in het Midden-Oosten, behalve wanneer CNN de camera’s de juiste kant op richt. Ouders vermoorden hun eigen kinderen om kleine vergrijpen waar een Amerikaans kind nauwelijks voor naar zijn kamer verbannen zou worden. Wanneer ze naar Amerika of Canada verhuizen dan vermoorden ze hun kinderen daar ook, en dan kijken we behoedzaam weg. Als ze dat hun eigen kinderen aandoen, waarom denkt u dan dat ze uw kinderen genadiger zullen zijn?

Het heeft geen zin om Mohammed Merah aansprakelijk te stellen voor wat hij heeft gedaan, net zoals het geen zin had nazileiders voor de rechter te slepen voor misdaden tegen de menselijkheid. Mohammed erkent geen andere wetten dan de wet van de islam, net zoals de nazi’s geen andere vorm van menselijkheid erkenden dan die van henzelf. We hebben geen ethisch of juridisch systeem gemeen met de islam. Gelijkheid voor de wet, de hoeksteen van ons systeem, is niet meer dan wat geruis in de tochtige gangen van de moskee. Hoe kan de Untermensch gelijk zijn aan de Ariër, hoe kan de ongelovige gelijk zijn aan de moslim?

Mohammed Merah is een dolle hond en moet ook zo behandeld worden. Aansprakelijkheid is voor degenen die ons ethische systeem delen, voor onze eigen leiders die doorgaan met het bestendigen van de macabere mythe van een religie van de vrede, zelfs op de begrafenissen van haar slachtoffers. Aansprakelijkheid is voor de Petains, de Chamberlains en de Quislings, die ons in deze hachelijke situatie hebben gevoerd en die nog steeds meer Mohammeds wenken binnen te komen en gezellig mee te komen doen.

De oude nazi’s marcheerden naar binnen aan het hoofd van een leger. De nieuwe nazi’s brachten een vliegticket. De oude nazi’s moesten voorbij zien te komen aan het Franse leger en de Royal Air Force. De nieuwe nazi’s worden welkom geheten en iedereen die daar een woord tegenin brengt, wordt geconfronteerd met rechtszaken en gevangenisstraffen. En het moorden zal niet stoppen tot er een einde komt aan de moslimbezetting van Europa.

Bron
http://sultanknish.blogspot.com/2012/03/new-nazis.html

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door:

Antivenin