donderdag 12 januari 2012

Toch heeft Wilders gewoon weer gelijk

De PVV keurde de hoofddoek af, omdat de partij die ziet als een symbool van onderdrukking van de vrouw. Dat is echt onzin, zei koningin Beatrix gedecideerd. Al was het alleen maar omdat in deze streek vrouwen helemaal niet worden onderdrukt. (mijn vet)
...
Maxima voegde toe dat in de Emiraten en Oman eerder de jongens zich zorgen moeten maken. In Abu Dhabi is twee derde van de studenten vrouw en 70 procent van de nieuwe ondernemers ook.
 Aldus De Telegraaf.

Na even googelen blijkt de situatie toch niet helemaal zo rooskleurig te zijn.

Volgens het OECD:

De Grondwet van Oman bepaalt dat al haar burgers gelijk moeten worden behandeld, ongeacht hun sekse. De sharia die de basis vormt van alle wetgeving, kan echter een nadelig effect hebben op de status van de vrouw. Eventuele bescherming die de wet biedt, geldt ook niet voor de vele, veelal vrouwelijke, gastarbeiders in het land die geen burger zijn.


Ondanks de recent toegenomen deelname van vrouwen aan het onderwijs en de beroepsbevolking, blijft de positie van de vrouw in Oman ondergeschikt aan die van de man.


FAMILIERECHT:

Binnen de familie is de vrouw in Oman niet erg goed beschermd.

• De “Personal Status Law” bevat verscheidene discriminerende bepalingen

• Het gebruik om meisjes jong te laten trouwen is nog steeds wijd verbreid, al is het minder dan in het verleden.

• 16% van de meisjes tussen 15 en 19 in Oman was volgens een rapport van de VN uit 2004 getrouwd, gescheiden of weduwe

• Polygamie is toegestaan, 6% van alle getrouwde mannen heeft meer dan één vrouw, waarvan 5,5% twee vrouwen hebben en 0,4% meer dan twee. (Volkstelling ministerie van Nationale Economie, 2003)

• Vrouwen in Oman worden gediscrimineerd wat betreft het ouderlijk gezag. De sharia beschouwt de vader als de natuurlijke voogden van kinderen. Moeders worden beschouwd als de fysieke voogden, maar hebben geen juridische status. Bij een scheiding krijgen de moeders gewoonlijk de voogdij tot de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt, waarop de vader de voogdij krijgt.

• Het erfrecht wordt geregeld door de sharia, vrouwen krijgen over het algemeen minder dan een man. Dochters erven bijvoorbeeld maar de helft van wat een zoon erft.


LICHAMELIJKE INTEGRITEIT:

• Vrouwen in Oman hebben op het gebied van lichamelijke integriteit weinig wettelijke bescherming. Men neemt aan dat huiselijk geweld veel voorkomt, al wordt er weinig aangifte gedaan. Het concept verkrachting binnen het huwelijk is niet wettelijk erkend. Gevallen van eerwraak komen voor, critici beweren zelfs dat de wet deze misdaden tot op zekere hoogte rechtvaardigt door voor een misdaad die is begaan uit woede of als reactie op een door het slachtoffer gepleegde “onwettige” daad (zoals overspel) een lagere straf te eisen.

• (FGM), vrouwelijke genitale verminking, is geen algemene gewoonte in het land, maar komt in sommige gemeenschappen voor. Het is artsen verboden de procedure in ziekenhuizen uit te voeren, al is er geen specifieke wetgeving tegen FGM.

• Er zijn bewijzen dat ‘vermiste meisjes’ in Oman een reden tot bezorgdheid zijn.


EIGENDOMSRECHTEN:

• De financiële onafhankelijkheid van vrouwen wordt in Oman door de wet slechts matig ondersteunt. In theorie zijn er geen restricties, maar uit een rapport blijkt dat slechts 0,4% van het land in bezit is van vrouwen.

• Vrouwen in Oman hebben het wettelijk recht bankleningen en financiële contracten af te sluiten, maar in de praktijk blijkt dat overheidspersoneel vrouwen leningen weigeren omdat ze liever zaken doen met diens mannelijke familieleden. Ook de hypotheekeisen schijnen discriminerend te zijn, zodat vrouwen minder vaak huiseigenaar zijn.


BURGERLIJKE VRIJHEDEN:

• Vrouwen in Oman hebben moeite hun burgerlijke vrijheden uit te oefenen. Hun bewegingsvrijheid wordt ingeperkt doordat ze niet zonder toestemming van hun echtgenoot of een ander mannelijk familielid buiten het land kunnen reizen.

• Oman heeft geen kledingvoorschriften voor vrouwen, maar bijna alle moslima’s kiezen ervoor in het openbaar gesluierd te gaan, en op zijn minst hun haar te bedekken. Buitenlandse vrouwen zijn in Oman niet aan kledingvoorschriften gebonden, maar worden aangemoedigd de lokale gebruiken te respecteren en zich bescheiden te kleden. (mijn vet)

Bron: http://genderindex.org/country/oman

Onze koningin heeft nu wel even kunnen laten zien dat ze Geert Wilders even sterk verguisd als destijds Pim Fortuyn, maar dat doet niets af aan het feit dat de "blonde satan" toch maar weer gelijk heeft. Vrouwen in Oman zijn niet gelijk aan de man, en worden volgens de sharia onderdrukt, zij het misschien in mindere mate dan in een land als Iran. De volgende sultan hoeft maar een behoudend typje te zijn, en dan is het uit met de pret...

Een tip voor onze majesteit: als in een land de wetgeving gebaseerd is op de islamitische wetten, ook bekend als de sharia, dan heeft de vrouw niet dezelfde rechten als de man. Dat zit namelijk in die sharia gebakken.

Update: 'Benieuwd wat Beatrix precies bedoelde'

Update II:  Terwijl ons staatshoofd betuigt geen moeite te hebben met het tonen van respect voor de islam, staan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman op respectievelijk plaats 37 en 27 op de Ranglijst Christenvervolging. (ga met de cursor naar beneden en klik op 'Landenoverzicht' voor de volledige lijst). Zoals gewoonlijk is respect in de islam weer een kwestie van éénrichtingverkeer...

Met een dikke vinger naar haar "onverdraagzame" onderdanen

Heeft ons staatshoofd wel respect voor de islam, maar niet voor haar eigen volk?
“Een wanstaltige vertoning.”

“Scheiding van kerk en staat, wat heeft ze in een moskee te zoeken?"

“Zo legitimeert ze de onderdrukking van de vrouw in de islam.”
Zomaar een paar reacties op de beelden van onze koningin en kroonprinses in de Sjeik Zayed bin Sultan Al Nahayan moskee, volledig ingepakt in islamitische kledij, de majesteit zelfs ostentatief met handschoenen aan, terwijl de lokale dames met blote handen rondliepen. Wat de bedoeling van deze poppenkast ook is geweest, dat de koningin zich in de ogen van velen weer eens tegen haar eigen volk heeft gekeerd, blijkt wel uit bovenstaande reacties.

Natuurlijk zijn er ook Nederlanders die het allemaal maar een storm in een glas water vinden:

“'s Lands wijs, 's lands eer.”

“Je gaat toch ook niet in korte broek en naveltruitje een kathedraal binnen!”

“In een synagoge moet een man ook een keppeltje op.”

“De koningin toont juist respect voor lokale gebruiken, zo hoort het ook.”
Het dragen van een hoofddoek is geen lokaal gebruik, maar een religieuze plicht voor elke islamitische vrouw. Zelfs dan zou er nog best iets voor te zeggen zijn om uit beleefdheid tegenover de gastheer het hoofd in de moskee dan maar te bedekken, als de islam een religie was als ieder andere. Eén blik op heden en verleden leert ons dat dit niet zo is.

De islam is een veroveringsideologie die pas tevreden zal zijn als alle niet-moslims zijn bekeerd, onderworpen of gedood. Zie soera's 8:39, 9:5, en 9:29

Dat dit geen loze kreten zijn blijkt zowel uit de geschiedenis, als uit het heden. De jihad, gestart door de stichter van de islam, Mohammed, heeft in de afgelopen 1400 jaar grofweg 270 miljoen slachtoffers geëist. Nog dagelijks wordt er door vele moslims keihard aan gewerkt om dit aantal nog verder op te krikken; alleen al sinds de aanslag op het WTC zijn er, over de hele wereld verspreid, 18260 dodelijke terreuraanslagen geweest.


Vrouwen worden onderdrukt.

Niet-moslims worden in veel moslimlanden onderdrukt, getreiterd en gedood. Overal ter wereld waar een islamitisch gebied (Dar al Islam: land van de vrede) grenst aan een niet-islamitisch gebied (Dar al Harb: land van de oorlog) zien we de “bloedige grenzen van de islam”, zoals Churchill het zo treffend uitdrukte.

Een weldenkend mens zou zomaar kunnen concluderen dat een dergelijke “religie” geen enkel respect verdient.

In de afgelopen vijftig jaar, waarin het aantal moslims in ons land razendsnel is toegenomen, drukt de islam steeds sterker zijn sporen op onze maatschappij. In onze prachtwijken, bruggenhoofden van de sharia, worden de nog aanwezige autochtone vrouwen bespuugd en voor hoer uitgemaakt. Moslima’s ontkomen aan deze behandeling door een hoofddoek te dragen, want:

Koran 33:59. O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Onze moeder des vaderlands deert dat allemaal totaal niet. Arrogant en niet van zins zich iets aan te trekken van wat haar onderdanen ervan denken, kuiert ze ingepakt en wel door een gebouw waar wekelijks de met haat tegen de niet-moslim doordrenkte verzen van de koran worden gepreekt, haar hoed, haar handelsmerk en substituut kroon, die ze zeker bij staatsbezoeken altijd op heeft, onderdanig bedekt met een hoofddoek. Daar gaat het staatshoofd van het koninkrijk der Nederlanden. Is het een wonder dat een groot deel van “haar volk” zich geërgerd afvraagt wat ons staatshoofd eigenlijk bezielt om zich zo islamofiel op te stellen?

Het is niet de eerste keer dat de koningin blijk geeft geen bal te begrijpen van de afkeer van vele Nederlanders van deze totalitaire veroveringsideologie met een religieus sausje. Wie herinnert zich niet dat haar prioriteit na de moord op Theo van Gogh niet bij de ouders van de afgeslachte schrijver en zijn zoontje lag, maar bij het geruststellen van de geloofsgenoten van de dader dat hen niets zou overkomen?

Om nog maar te zwijgen van de bestraffende kersttoespraakjes waarin ze haar onderdanen, die in steeds grotere getale de gevolgen van de islamisering aan den lijve ondervinden, regelmatig verwijtend toespreekt over hun gebrek aan verdraagzaamheid tegenover hun medeburgers...

Volgens De Telegraaf houdt de koningin bij alweer een bezoek aan een moskee, deze keer in Oman, ook vandaag haar hoofd bedekt. Afshin Ellian noemde het bezoek aan de moskee in Abu Dhabi al een provocatie. Na alle ophef kun je dit tweede moskeebezoek gerust een klap in het gezicht noemen van iedereen die zich, zeker in eigen land, niet wenst te onderwerpen aan de mores van een karavaanrover uit de zevende eeuw.

Misschien wordt het langzaamaan tijd om een nieuw volk te gaan zoeken, Bea?

Update: Koningin: uitspraak PVV over hoofddoek onzin

De Telegraaf: "Het dragen van de hoofdbedekking had de vorstin geen probleem gevonden, ze toonde ermee aan eerbied te hebben voor de religie van het gastland. Dat had ze graag gedaan."

Het is maar waar je respect voor wilt hebben...