dinsdag 22 mei 2012

ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (1)


(Arend Lammertink, 22 mei 2012)

Hieronder vindt u de email die Arend Lammertink vandaag, 22 mei 2012, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gericht. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over het ESM gedebatteerd.


From: Arend Lammertink

Date: 2012/5/22

Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.

To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal


Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.


Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-

ARTIKEL 8

Maatschappelijk kapitaal


4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.


ARTIKEL 10

Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal


1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.


ARTIKEL 32

Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten


1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.


2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:


a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;

b) overeenkomsten te sluiten;

c) in rechte op te treden; en

d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.

-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:


Lees verder op: Verzamelde vertalingen van E.J. Bron