vrijdag 24 mei 2013

Strassel: Conservatives Became Targets in 2008

The Obama campaign played a big role in a liberal onslaught that far pre-dated Citizens United.

The White House insists President Obama is "outraged" by the "inappropriate" targeting and harassment of conservative groups. If true, it's a remarkable turnaround for a man who helped pioneer those tactics.

On Aug. 21, 2008, the conservative American Issues Project ran an ad highlighting ties between candidate Obama and Bill Ayers, formerly of the Weather Underground. The Obama campaign and supporters were furious, and they pressured TV stations to pull the ad—a common-enough tactic in such ad spats.

What came next was not common. Bob Bauer, general counsel for the campaign (and later general counsel for the White House), on the same day wrote to the criminal division of the Justice Department, demanding an investigation into AIP, "its officers and directors," and its "anonymous donors." Mr. Bauer claimed that the nonprofit, as a 501(c)(4), was committing a "knowing and willful violation" of election law, and wanted "action to enforce against criminal violations."

Read more at: The Wall Street Journal

"Het heeft niets met de islam te maken" is struisvogelpolitiek

Hier even een van het internet geplukt (en waarschijnlijk incompleet) lijstje soera's uit de koran waarin ALLE MOSLIMS als heilige plicht wordt opgedragen geweld te gebruiken en te strijden tegen ongelovigen, Joden en afvalligen.

Soera 26:
Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept: 'Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !'"

Soera 2:193, 8:39;
"Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort."

Soera 3:200
"O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah."

Soera 4:76
"Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan."

Soera 4:84
"Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan."

Soera 4:89 (Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers) :
"Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden."

Soera 5:33
"Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden."

Soera 8:12
"Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen."

Soera 8:60
"En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken."

Soera 8:65
"O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd."

Soera 9:5
"Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag."

Soera 9:14
"Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen."

Soera 9:29
"Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid."

Soera 9:41
"Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah."

Soera 9:73 en 66:9
"Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan."
(De "huichelaars" waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effectief zijn djihaad te steunen.)

Soera 9:111
"Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood."
(Degenen die djihaad zo graag verklaren als "ethische inspanning" of "mystieke weg" moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.)

Soera 9:123
(De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt Smile "Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden."

Soera 25:52
(Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interconfessionele dialoog blootstaat ? Dit Smile "Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver."]

Soera 37:22-23
"Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur."

Soera 47:4
"Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien."

Soera 48:29
En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : "Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander."

Soera 2:216
"U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u."

Soera 3:142
"Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?"

Soera 3:157-158
"En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd."

Soera 4:74
"Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven."

Soera 8:15-16
"Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een tactische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis."

Soera 9:20
"Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen."

Soera 9:39
"Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen."

Soera 9:111
"Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid."

Soera 49:15
"De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten."

Soera 61: 4
Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

Soera 4: 101
…Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Overgenomen van: http://politiek.startpagina.nl/prikbord/5908692/soeras

David Cameron pleegt verraad aan zijn eigen volk als hij zegt:

"Dit was niet gewoon een aanval op Groot-Brittannië en de Britse manier van leven; het was ook verraad aan de islam en de moslimgemeenschappen die ons land zo veel geven. Er is niets in de islam dat deze werkelijk verschrikkelijke daad rechtvaardigt."

Maar dat zijn we, ook in eigen land, van onze struisvogelpolitici intussen wel gewend...

Update: Via Amsterdam Post hier een compleet lijstje: http://www.ex-moslims.nl/

Islam had nothing to do with it! (or did it?) [STRONG LANGUAGE]"Dit was niet gewoon een aanval op Groot-Brittannië en de Britse manier van leven; het was ook verraad aan de islam en de moslimgemeenschappen die ons land zo veel geven. Er is niets in de islam dat deze werkelijk verschrikkelijke daad rechtvaardigt."

Premier David (Dhimmi) Cameron