zaterdag 25 februari 2012

My Apology to President Karzai on Behalf of Americans